+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Attīstības plānošanas dokumentu ietekmes izvērtēšana

Apraksts

Attīstības plānošanas dokumentu ietekmes izvērtēšana
D modulis „Rīcībpolitikas plānošana un ieviešana”
Mācību kursa modulis: D modulis „Rīcībpolitikas plānošana un ieviešana”

Mācību kursa mērķis:
Iepazīstināt klausītājus ar politikas novērtēšanas un ietekmes izvērtējuma jēdziena lietojuma tradīciju akadēmiskajā un administratīvajā vidē, ar ietekmes izvērtējuma lomu politikas veidošanā un attīstības plānošanā; raksturot sākotnējās, starpposma un gala ietekmes izvērtēšanas loģiskos modeļus, metodoloģiju un metodes; kā arī attīstības plānošanas dokumentu novērtējuma normatīvo regulējumu un praksi Latvijā.
Attīstīt klausītājos prasmes: plānot ietekmes izvērtējuma procesu atbilstoši politikas procesa un attīstības plānošanas kontekstam; praktiski plānot politikas ietekmes novērtējuma pētījumu.


Mērķauditorija: Valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki (bez priekšzināšanām).

Tēmas:
 • Politikas novērtēšana kā politikas analīzes veids, tās vieta politikas ciklā un attīstības plānošanas sistēmā. Politikas ietekmes vērtēšanas nepieciešamība, esošā prakse un iespējas valsts un pašvaldību līmeņa attīstības plānošanas, tai skaitā politikas plānošanas dokumentu izstrādē.
 • Attīstības, tai skaitā politikas plānošanas dokumentu ietekmes izvērtējuma normatīvā regulējuma īss raksturojums. Sākotnējā (ex-ante), starpposma (mid-term) un gala (ex-post) ietekmes novērtējuma metodoloģiskie pamatprincipi.
 • Sākotnējā ietekmes izvērtējuma īstenošanas priekšnosacījumi un detalizēts tā veikšanas metodoloģijas un plāna raksturojums (soli pa solim). Problēmas analīze un strukturēšanas metodes, tās iespējamība nonākt politikas dienas kārtībā. Esošās situācijas (politikā) apraksts. Politikas veidotājiem pieejamie politikas instrumenti un politikas alternatīvu veidi. Politikas alternatīvu analīze, lai veiktu sekmīgu prognozēšanu. Politikas alternatīvu salīdzināšanas metodes, labākās izvēle.
 • Politikas ietekmes gala un starpposma ietekmes izvērtējuma īstenošana soli pa solim. Gala ietekmes izvērtējuma plānošana, politikas mērķu restaurēšana un to hierarhijas izveide. Gala ietekmes izvērtējuma kritēriji. Nepieciešamo datu identifikācija un to vākšanas metodes.
 • Plānošanas dokumentu novērtēšanas daudzveidīgo metodiku īss raksturojums.
 • Sākotnējā/ex-ante un gala/ex-post politikas ietekmes izvērtējuma īstenošanas prakse – gadījumu analīze. Plānošanas dokumentu paraugnovērtējuma analīze. Ietekmes izvērtējuma pasūtīšanas/pētījuma iepirkuma sagatavošanas problēmas.
 • Mācību kursa izvērtējums.


Dalībnieku ieguvumi:
Paplašinātas profesionālās iemaņas politikas veidošanas jomā, kas izpaužas kā zināšanas par sākotnējā (ex-ante), starpposma un gala (ex-post) ietekmes izvērtējuma lietošanas iespējām, nepieciešamību, pamatprincipiem un metodoloģiju. Zināšanas par attīstības plānošanas dokumentu normatīvo regulējumu (Attīstības plānošanas sistēmas likums, Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi nr.737 ”Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” un saistītais regulējums).
Detalizēts priekšstats par sākotnējā (ex-ante) politikas ietekmes izvērtējuma loģisko norisi, tā pielietošanas iespējām politikas veidošanas praksē. Zināšanas par veicamajām analītiskajām un cita veida darbībām visos sākotnējā ietekmes izvērtējuma posmos: problēmas nonākšana politikas dienas kārtībā, tās analīze; politikas iespējamības novērtējums; politikas alternatīvu atlase; politikas alternatīvu analīze; politikas alternatīvu salīdzināšana un labākās izvēle.
Detalizēts priekšstats par gala (ex-post) ietekmes izvērtējuma loģisko norisi, tā pielietošanas praksēm. Zināšanas par gala ietekmes izvērtējuma plānošanas procedūru un veikšanas nosacījumiem, nepieciešamo datu vākšanas metodēm un secinājumu izdarīšana politisko lēmumu /rekomendāciju formā.
Prasmes izvēlēties piemērotāko novērtējuma metodoloģiju konkrētam politikas veidošanas procesa posmam. 


Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Anda Laķe

Politikas ietekmes novērtējuma un novērtējuma pētījumu metodoloģijas eksperte, socioloģijas zinātņu doktore un Latvijas Zinātnes Padomes eksperte ietekmes novērtējuma metodoloģijas jautājumos.

Darba pieredze:
LR Socioloģijas doktora zinātniskais grāds, LKA asociētā profesore, LKA prorektore zinātniskajā darbā, RSU Komunikācijas fakultātes docenta p.i. un doktora studiju programmas Socioloģija vadītāja. Latvijas Zinātnes padomes eksperte Humanitārajās un sociālajās zinātnēs, Kultūras socioloģijas, politikas socioloģijas, politikas ietekmes novērtēšanas un sociālo pētījumu metodoloģijas eksperte.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Mācību kursi lasīti gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora studiju programmu ietvaros Latvijas Kultūras akadēmijā, Rīgas Stradiņa universitātē, M/c Turība, Rīgas Tehniskajā universitātē u. c. augstākās izglītības iestādēs Latvijā. Kursi docēti arī pieaugušo tālākizglītības un kvalifikācijas celšanas programmās Valsts administrācijas skolā, Valsts Kancelejā, Kultūras ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā, Finanšu ministrijā, Zemkopības ministrijā, Valsts Kontroles darbiniekiem, LNKC u.c. valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, prezentēti pētījumi gan LR Saeimā, gan ministrijās.
Izglītība:
 • 2012.gads - RSU Socioloģijas promocijas padomes piešķirts LR socioloģijas doktora zinātniskais grāds.
 • 2006.- 2009.gads - Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūra „Socioloģijā”.
 • 1999.gads - Bonnas Politikas institūta piešķirta profesionālā kvalifikācija Eiropas Savienības lietu pasniedzējs.
 • 1997.gads - maģistra grāds „Mākslās”, kultūras teorija, Latvijas Kultūras akadēmija.
 • 1986.-1990.gads -Latvijas universitāte, aspirantūra.
 • 1981.-1986.gads - Latvijas universitāte, Vēstures filozofijas fakultāte, filozofijas nodaļa.  
Papildu informācija:
 • 10.2013. – 05.2015. Konsultante/vecākā pētniece  projekta “Rīga 2104 - Eiropas kultūras galvaspilsēta” ietekmes novērtējuma jautājumos.
 • Latvijas Sociologu asociācijas biedre.
 • Skandināvu sociologu asociācijas biedre.
 • Eiropas Sociologu asociācijas biedre.
 • Starptautiskās Sociologu asociācijas biedre.
 • 08.2012-11.2012. Darbs LR Kultūras ministrijas darba grupā, kas izveidota pamatnostādņu projekta „ Radošā Latvija 2014-2020” izstrādei (MK rīkojums Nr. 6-1-169 2012.gada 6.jūlijā).
 • Kopš 17.11.2010. LR IZM Valsts izglītības satura centra ārštata metodiķe , sertifikāts nr. 1554.
 • Kopš 2012.gada - Rīgas Stradiņa universitātes Promocijas padomes „Socioloģija” locekle.
 • Kopš 2012.gada – Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās un mākslinieciskās padomes locekle.
 • Kopš 2012.gada – Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadošā eksperte.
 • Kopš 1992. gada akadēmisku, zinātnisku, lietišķu pētniecības projektu vadība un līdzdalība.
Projekti un pētījumi:
 • Pētījuma projekts „Starptautiski salīdzinošs pētījums par darba ar jaunatni nozīmi un ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes veicināšanā”. Pētījuma projekta vadītāja. Pasūtītājs Izglītības un zinātnes ministrija. 09.2013.-12.2013.
 • Pētījuma projekts „Vienotu Latvijas Kultūras kanona veidošanas metodoloģisko principu un kritēriju noteikšana”. Pētījuma projekta vadītāja. Pasūtītājs LR Kultūras ministrija. 08.2013.-11.2013.
 • Pētījums “Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014 programmas ietekmes novērtējums”. Konsultants. Pētījuma vadošā pētniece. Nodibinājuma „Rīga 2014” pasūtījums.10.2013.-05.2015.
 • Pētījums Ikgadējā monitoringa veikšana jaunatnes politikas nozarē un līdz šim veikto monitoringu konsolidēšana un apkopošana rakstu krājumā”. Vecākā pētniece, 09.2013.-12.2013.
 • Pētījuma projekts “Latvijas Dziesmu un deju svētku sociālā ietekme”. Projekta vadītāja. Pasūtītājs LNKC. 05.2013.-02.2014.
 • Pētījuma projekts “Organizacionālie modeļi plašai sabiedrības līdzdalībai reģionālās kultūrpolitikas veidošanā Latvijā.un kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā". SIF pasūtījums Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/234/97.02.2013.-05.2013.
 • RSU pētījuma projekts “Krīzes pārvarēšana Latvijā: ekonomiskie, sociālie un komunikācijas aspekti” 01.03.2013.-31.12.2015.
 • Pētījuma projekts “Radošo personu statuss un sociālā drošība”. Pasūtītājs Latvijas Radošo savienību padome. Projekta vadītāja, vadošā pētniece. Kvantitatīvās aptaujas veikšana (datu ieguve, analīze, interpretācija) un dziļo interviju datu analīze. 09.2012.- 01.-2013.
 • Projekta „Rīga 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta” novērtējuma pētījuma veikšanas plāna izstrāde. Nodibinājuma „Rīga 2014” pasūtījums. Eksperta-pētnieka statuss.12. 2012.-02.2013.
 • Pētījuma projekts „Māksliniecisko kolektīvu atbalsta valsts un pašvaldību politikas novērtējums”. Mērķa grupu kvantitatīvās aptaujas veikšana un fokusgrupu vadība. Nacionālā kultūras centra pasūtījums. Vadošā pētniece. 09.2012.-03.2013.
 • Projekts - konkurss „Latvijas kultūras kanons 21.gs.jaunietim”. Īstenotāji LKA un SKIA. Projekta vadītāja. 10.2012.-01.2013.
 • Pētījuma projekts “Vidējā termiņa kultūrpolitikas plānošanas dokumenta Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam. Nacionāla valsts  vidusposma ietekmes novērtējums. ” Pasūtītājs LR Kultūras ministrija. Projekta vadītāja, vadošā pētniece. 09.2012.- 01.2013.
Zinātniskās publikācijas (pēdējie 5 gadi):
 • Klāsons, G., Sīmansone, D., Laķe, A. Jaunieši Latvijā. Aktivitāte, mobilitāte, līdzdalība. 2008.-2013. Izglītības un zinātnes ministrija, 2013.gads.
 • Laķe, A., Goldmanis, J. Kulktūras kanons kā kultūrpolitikas programa: nacionāli konservatīvās un multikulturālisma ideoloģijas sadursmes nāciju kultūras identitātes saglabāšanas centienos. Starptautiskās zinātniskās konfernces Kultūras krustpunkti 2013 tēžu krājums 22.lpp.
 • Lace T., Lake A. Action Strategies of Creative Professionals in the Context of the Development of Creative Economy. In: 11th European Sociological Association Conference „Crisis, Critique, and Change”. Abstract Book. Turino, Italy. 27.08.2013 – 31.08.2013,  p. 473.
 • Lake A., Lace T. The development of creative and cultural industries and the action strategies of the involved persons as a sector development barrier. In: 7th Annual International Conference on Sociology, 06.05.2013-09.05.2013, Athens, Greece. Abstract Book, p. 16.
 • Laķe A., S.Brigsa. Inovatīvu risinājumu meklējumi radošo personu sociālā nodrošinājuma politikas izveidē [Rīgas Stradiņa universitātes] 2013. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīga, RSU, 2013, 388. lpp.
 • Lake A. 2012. Communicative potential of policy subsystems and utility of evaluation research in policy making. Complexity and Social Action: Interaction and Multiple systems. 11th International Conference of Sociocybernetics. Algarve University, Faro, Polrtugal, 2-6 of July, 2012.
 • Laķe A. Kultūrizglītības iestāžu absolventu un Latvijas darba tirgus savstarpējās atbilstības izpētes metodoloģiskās problēmas. Starptautiskā konference: Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski. Tēzes. Rīga: Latvijas universitāte, 2012, 43-44 lpp.
 • Laķe A. Eksperimentālais pētījuma dizains novērtējuma pētījumos: Latvijā pastāvošās prakses analīze. [Rīgas Stradiņa universitātes] 2012. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīga, RSU, 2012, 407. lpp.
 • Lake A. Rationality and utility of evaluation research in policy making. In: Studies of Transition States and Societies. Vol. 3, Issue 3. Tallin University, 2011, p. 64–82.
 • Laķe A. Novērtējuma pētījuma izmantošana Latvijas politikas veidošanas vidē: mērķa racionalitātes un komunikatīvās racionalitātes izpausmes. LU Raksti. 769. sēj. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2011, 67. – 87. lpp.
 • Laķe A. Novērtējuma pētījuma izmantošanas prakse veselības aprūpes politikas veidošanā Latvijā: Problēmas un risinājumi. Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie raksti: 2010. gada Sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas: Ekonomika. Komunikācija. Politika. Socioloģija. Sociālā politika un sociālais darbs. Tiesības. Rīga: RSU, 2011, 137.-146. lpp.
 • Lake A. Aspects of Culture Policy Development under Economically Critical Circumstances: The Necessity for Culture Policy Assessment. In: Culture management. Kulturmanagement. Zarzadzanie Kultura. Krakow: Jagiellonian University, 2011, p.50 .
 • Lake A. Rationality and utility of evaluation research in policy making. In: ESA 10th Conference Social Relatios in Turbulent Time. Abstract Book. Geneva, 7–10 september 2011, p. 673.
 • Laķe A. Novērtējuma pētījuma praktiskas izmantošanas priekšnosacījumi Latvijas politikas veidošanas vidē. [Rīgas Stradiņa universitātes] 2011. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīga, RSU, 2011, 410. lpp.
 • Laķe A. Novērtējuma pētījums kā absolūtais sabiedrības audita instruments. Latvijas Kultūras akadēmijas un Starptautiskās Semiotikas asociācijas starptautiskās konferences METAMIND tēžu krājums. Rīga, 2010, 17. lpp.
 • Lake A., Lāce T. Perceptions of cultural values in communities and priorities of cultural policy. XVII ISA World Congress of Sociology “Sociology o the Move”. Book of Abstracts. Gothenburg: ProQuest, 2010, p. 258.
 • Laķe A. Novērtējuma pētījuma izmantošanas prakse veselības aprūpes politikas veidošanā Latvijā: problēmas un risinājumi. [Rīgas Stradiņa universitātes] 2010. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīga: RSU, 2010, 380. Lpp.
 • T.Lāce, R.Rungule, S.Omārova, A.Laķe. Diskriminācija Latvijas darba tirgū: politiskie, tiesiskie, ekonomiskie un sociālie aspekti, RSU 2009. gada Zinātniskā konference. Tēzes, 2009
 • Mazūre V., Laķe A. Rīcības pētījuma (action research) izmantošana sociālā darba pētniecības praksē. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskie raksti. 2008. gada sociālo zinātņu pētnieciskā darba publikācijas.. Rīga: RSU, 2009, 58.–63. lpp.
 • Laķe A. Novērtējuma pētījumu izmantošana politikas vērtēšanā: metodoloģiskās problēmas. International Scientific Conference “New dimensions in the development of society”. Jelgava: LLU, 2009.gads.
 • Laķe, A. Kultūras kanons un alternatīvā aptauja. Karogs . Nr. 1. 2009, 130-132 lpp.
 • Lake A., Lace T. Evaluation of cultural canon as part of culture policy in Latvia. Abstracts 2nd International conference Risk Society: Challenges for the 21st Century.Athens, november, 2009.gads.
Zinātniskās intereses:
Sociālo pētījumu metodoloģija, novērtējuma pētījumi, starpdisciplinaritāte pētījumos, politikas analīzes metodoloģija, politikas ietekmes novērtējuma metodoloģija, izglītības kvalitātes problēmas, kultūras mantojuma saglabāšana; kultūras un radošo industriju attīstība.

Mācību literatūra:
 • S.Brigss, A.Laķe. Politikas ietekmes novērtējuma rokasgramata. Metodiskais materiāls.  2012.gads.
 • Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. Latvijas universitāte.1994.gads (Autoru kolektīvs). 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs