+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Darbinieki
Direktore
Agita Kalviņa


67213478
@ [email]
Organizē iestādes funkciju pildīšanu un atbild par to, vada VAS administratīvo darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu.
 
Mācību un resursu pārvaldības daļas vadītāja
Linda Moše-Možus


67225997
@ [email]
Attīsta VAS mācību pakalpojumu saskaņā ar valsts pārvaldes mācību vajadzībām un stratēģiskajiem dokumentiem. Vada valsts pārvaldes iekšējo auditoru sertifikācijas procesu. Nodrošina VAS starptautisko mācību projektu attīstību un ieviešanu. Nodrošina VAS finanšu un grāmatvedības, iepirkumu, personālvadības, informācijas tehnoloģiju un saimniecisko resursu pārvaldību.
Mācību eksperte
Anete Pērkone


67229057
@ [email]
Mācību koordinatore
Dace Gaile


67229770
@ [email]
Nodrošina iekšējā audita speciālistu sertifikācijas procesu, koordinē auditoru mācību procesu. Komplektē mācību grupas, nodrošinot saziņu ar potenciālajiem mācību dalībniekiem, nepieciešamo mācību materiālu un dokumentu, t.sk. līgumu ar mācību pakalpojumu sniedzējiem  sagatavošana. 
Starptautiskās sadarbības koordinatore
Jekaterīna Romaņenko


67821271
@ [email]
Piedalās starptautisku vizīšu uzņemšanā, starptautisku mācību programmu izstrādāšanā un starptautisku projektu īstenošanā; nodrošina starptautisko projektu publicitāti, t.sk. VAS mājaslapā. Veic administratīvās funkcijas franču valodas kursu organizēšanā. Koordinē franču valodas apmācību programmas "Franču valodā starptautiskajās attiecībās" ietvaros, ko finansē Starptautiskās Frankofonijas organizacija. Veic centralizētu visu mērķa grupas segmentu dalībnieku grupu komplektāciju, apmācību telpu un materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājumu u. c. organizatorisko funkciju veikšanu.
 
Mācību pārvaldības sistēmas administratore
Līga Griķe


67503378
@ [email]
Finanšu speciāliste
Selga Ivanauska


67229117
@ [email]
Nodrošina Projektu budžeta procesa plānošanu, izpildi un kontroli. Sagatavo Projektu finansēšanas plānus, tāmes, pārskatus, maksājumu prognozes un atskaites. Veic finanšu analīzi.
 
ES fondu projektu jurists
Vitālijs Jupatovs


67224017
@ [email]

Izstrādā publisko iepirkumu dokumentāciju (nolikums, tehniskā specifikācija, vērtēšanas metodika, līgums u.c.) saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem iepirkumu jomā, kā arī cenu aptauju un tirgus izpētes dokumentāciju atbilstoši Projektos noteiktajam iepirkuma saturam sadarbībā ar citiem VAS darbiniekiem. Izstrādā iepirkumu plānu.

Saimniecības pārzinis
Andris Circens


26568779
@ [email]
Nodrošina VAS izmantoto telpu apsaimniekošanu, sadarbojoties ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem un līgumpartneriem. Sniedz atbalstu mācību procesa tehniskā nodrošinājumā organizēšanā.
Projektu daļas vadītāja
Indra Leonova


67814758
@ [email]
Vada un koordinē ES fondu projektu struktūrvienības darbu. Vada ES fondu projektu "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā", koordinē projektā iesaistītā personāla darbu, sagatavo un uztur detalizētu projekta īstenošanas plānu, organizē sadarbību ar projektā iesaistītām institūcijām.
Eiropas Savienības fondu projekta koordinatore
Dzintra Riekstiņa


67821273
@ [email]
Koordinē ES fondu projektu „Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”, t.sk., seko līdzi projekta mērķu izpildei, veic projekta ietvaros paredzēto apmācību, semināru, konferenču un pieredzes apmaiņas pasākumu koordinēšanu un to rezultātu izvērtējumu, sagatavo pārskatus par projekta izpildes gaitu un rezultātiem, piedalās projekta budžeta plānošanā un kontrolē tā izpildi.
Mācību koordinators satura jautājumos
Kaspars Ņesterovs


67821270
@ [email]
Nodrošina mācību īstenošanu ES fondu projekta „Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros. Komplektē mācību dalībnieku grupas, veic dalībnieku reģistrāciju un anketēšanu, apkopo mācību rezultātus un dalībnieku datus atskaišu veidošanai. Uztur komunikāciju ar projektā iesaistīto iestāžu koordinatoriem, pakalpojumu nodrošinātājiem un lektoriem. Nodrošina projekta informatīvo funkciju.
Eiropas Savienības fondu projektu mācību koordinatore
Aija Bite


67821286
@ [email]
Nodrošina mācību īstenošanu ES fondu projekta „Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros. Komplektē mācību dalībnieku grupas, veic dalībnieku reģistrāciju un anketēšanu, apkopo mācību rezultātus un dalībnieku datus atskaišu veidošanai. Uztur komunikāciju ar projektā iesaistīto iestāžu koordinatoriem, pakalpojumu nodrošinātājiem un lektoriem. Nodrošina projekta informatīvo funkciju.
Eiropas Savienības fondu projektu mācību koordinatore
Sigita Ancāne


67821287
@ [email]
Nodrošina atbalstu ESF projektu īstenošanā, novērtēšanas anketu, sertifikātu un citu mācību dokumentu tehnisku sagatavošanu, koordinē Projektu dokumentu apriti, veic maksājuma pieprasījumu sagatavošanu.
Eiropas Savienības fondu projekta vadītājs
Andris Kairišs


67821272
@ [email]
Vada ES fondu projektu „Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”, koordinē projektā iesaistītā personāla darbu, nodrošina sadarbību ar nacionālām, ārvalstu un starptautiskām institūcijām un organizācijām, sagatavo un uztur detalizētu projekta īstenošanas plānu, organizē projekta īstenošanu atbilstoši plānā noteiktajiem termiņiem.
Eiropas Savienības fondu projekta koordinatore
Inese Andersone


67821284
@ [email]
Koordinē ES fondu projektu „Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”, t.sk., seko līdzi projekta mērķu izpildei, veic projekta ietvaros paredzēto apmācību, semināru, konferenču un pieredzes apmaiņas pasākumu koordinēšanu un to rezultātu izvērtējumu, sagatavo pārskatus par projekta izpildes gaitu un rezultātiem, piedalās projekta budžeta plānošanā un kontrolē tā izpildi.
 
Eiropas Savienības fondu projekta mācību koordinatore
Sanita Medne


67821285
@ [email]
Nodrošina mācību īstenošanu ES fondu projekta „Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros. Komplektē mācību dalībnieku grupas, veic dalībnieku reģistrāciju un anketēšanu, apkopo mācību rezultātus un dalībnieku datus atskaišu veidošanai. Uztur komunikāciju ar projektā iesaistīto iestāžu koordinatoriem, pakalpojumu nodrošinātājiem un lektoriem. Nodrošina projekta informatīvo funkciju.
Eiropas Savienības fondu projekta mācību koordinatore
Elīna Riņķe


67821288
@ [email]
Nodrošina mācību īstenošanu ES fondu projekta „Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros. Komplektē mācību dalībnieku grupas, veic dalībnieku reģistrāciju un anketēšanu, apkopo mācību rezultātus un dalībnieku datus atskaišu veidošanai. Uztur komunikāciju ar projektā iesaistīto iestāžu koordinatoriem, pakalpojumu nodrošinātājiem un lektoriem. Nodrošina projekta informatīvo funkciju.