+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Aktuālais atvaļinājumu piešķiršanā un aprēķināšanā, izmaiņas slimības lapu aprēķināšanā, kā arī citi aktuāli jaunumi darba attiecību un sociālajā jomā
Aktuālais atvaļinājumu piešķiršanā un aprēķināšanā, izmaiņas slimības lapu aprēķināšanā, kā arī citi aktuāli jaunumi darba attiecību un sociālajā jomā
F modulis „Finanšu vadība un grāmatvedība”
Mācību kursa modulis: F modulis „Finanšu vadība un grāmatvedība”

Mācību kursa mērķis:

Sniegt aktuālo informāciju atvaļinājumu piešķiršanas un aprēķināšanas kārtībā, kā arī par slimības naudas aprēķināšanu un citiem aktuāliem darba attiecību jautājumiem.Mērķauditorija: Valsts pārvaldes iestāžu personāldaļu vadītāji, kā arī iestāžu grāmatveži, kuri ir saistīti ar darba samaksas aprēķiniem.

Tēmas:
 • Likumdošana, kura regulē darba attiecības atvaļinājumu piešķiršanas jautājumos.
 • Ikgadējo atvaļinājumu veidi.
 • Ikgadējo atvaļinājumu grafiks, tā apstiprināšanas kārtība, tiesības uz atvaļinājumu. 
 • Mācību atvaļinājumu piešķiršanas kārtība, pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums. 
 • Atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas.
 • Kārtība, kādā atvaļinājumi tiek sadalīti pa daļām. 
 • Naudas kompensācijas aprēķināšana un apmaksa. 
 • Vidējās darba algas aprēķināšana. 
 • Atvaļinājuma naudas aprēķināšana. 
 • Uzkrājumu veidošana atvaļinājumiem.
 • Slimības lapas un izmaiņas likumdošanā to aprēķināšanā - Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kas stājas spēkā ar 02.04.2015.
 • Darba attiecību pārtraukšana pēc Darba likuma 101.panta 11.punkta – darbinieks slimojis vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.
 • Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām".
 • Citas izmaiņas sociālajā jomā - pensionēšanās vecuma paaugstināšanās, nepaliekamā minimuma piemērošana pensionāriem.
 • Izmaiņas Ziņu par darbiniekiem sniegšanā.
 • Atvieglojums vecākiem, kuru bērni brīvlaikā tiek nodarbināti. 
 • Jautājumi un diskusijas.


Dalībnieku ieguvumi:
 • Izpratne par likumdošanas normām attiecībā uz regulējumu par atvaļinājumu veidiem, to piešķiršanu, aprēķināšanas kārtību un dokumentācijas sagatavošanu.
 • Spēja pareizi veikt atvaļinājuma naudas aprēķinus pēc jaunajām likumdošanas normām, kas attiecas uz vidējās izpeļņas aprēķinu.
 • Izpratne un spēja pareizi aprēķināt kompensācijas par neizmantotajiem atvaļinājumiem, ņemot vērā jaunos Darba likuma grozījumus.
 • Izpratne un spēja veikt pareizus aprēķinus slimības naudām, ņemot vērā Darba likuma normas.
 • Izpratne par darba attiecību pārtraukšanu gadījumos, ja darbinieks ilgstoši ir prombūtnē slimības dēļ.
 • Izpratne par dažādām aktualitātēm Darba likumā un citos normatīvajos aktos, kas regulē attiecības ar darbiniekiem. Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Inga Pumpure

Darba pieredze:
 • Padomes priekšsēdētāja, lektore – Vadības koledža SIA – Koledžas padomes pienākumi ir lēmumu pieņemšana stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos. Lektors un studiju materiāla sagatavošana studiju priekšmetos – Grāmatvedības pamati, Nodokļi un nodevas – no 2017.gada jūnija.
 • Eksperts – konsultants – ISO Sertificēto grāmatvežu asociācija, Goda biedrs. Sniedz konsultācijas, izsaka viedokli, sniedz priekšlikumus dažādu likumdošanas projektu izmaiņu sakarā vai jaunu likuma projektu radīšanā – no 2016.gada.
 • Pašnodarbināta persona – ārpakalpojuma sniedzējs grāmatvedis, finanšu un nodokļu konsultante, semināru un kursu vadītāja. Pakalpojumi tiek sniegti dažādu jomu un darbības formu klientiem, arī pašnodarbinātajiem. Semināri tiek rīkoti gan Rīgā, gan dažādās Latvijas pilsētās par tēmām, kas saistītas ar nodokļu likumdošanu un grāmatvedības uzskaiti. Licencētu kursu programmu sagatavošana un vadīšana – “Finanšu grāmatvedība”, kursu programmas - “Pašnodarbināto grāmatvedība”, “Gada pārskata un UIN deklarācijas sagatavošana”. Darbība šādā formā notiek no 2010.gada maija.
 • Sadarbības partneris – Estonian Conference Center – dažādu konferenču, apmācību rīkošana Latvijā par Igaunijas likumdošanu, nodokļu sistēmas īpatnībām salīdzinot ar Latvijas likumdošanu.
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs – 2014.gadā dalība darba grupā, kurā tika apspriestas izmaiņas Darba likumā. Novadīti divi semināri LTRK biedriem– viens par dažādiem līguma veidiem, kā iespējams nodarbināt vai veidot sadarbību ar fiziskām personām, nodokļu ietekme pie katra no tiem; seminārs par Darba likuma izmaiņām, kas stājās spēkā 01.01.2015.
 • Latvijas Biznesa un profesionālo sieviešu asociācijas - BPW Latvija Rīga prezidente – starptautiskas organizācijas BPW Latvijas kluba vadība.


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Lektore – Lietišķās Informācijas dienests – apmācību kurss Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem. Tika sagatavotas un novadītas lekcijas par dažādām grāmatvedības uzskaites īpatnībām, piemēram, uzskaite viesnīcās; celtniecības uzņēmumos; darījumos ar kokmateriāliem; dažādu līgumu regulējums Civillikumā un Darba likumā, to salīdzināšana, interpretācijas, pielietošana praktiski u.c. Kursu programma “Nodokļu grāmatvedība” – apmācību kurss par biežāk pielietotajiem nodokļiem Latvijā, kurā ietvertas likumdošanas normas, kā arī praktiskā nodokļu piemērošana, aprēķini un uzskaite –  no 2014.gada augusta. Kursu programma Finanšu grāmatvedība – apmācību kurss par grāmatvedības uzskaiti atbilstoši likumdošanas prasībām un grāmatvedības pamatprincipiem, tai skaitā, ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, kreditoru, pašu kapitāla, ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Kursu programma – “ Darbinieki un darba samaksa”  - apmācību kurss par darba attiecību uzsākšanu, turpināšanu, izbeigšanu – normatīvais regulējums, situāciju analīze, praktiskie risinājumi. Darba samaksas aprēķināšana, pamatojoties uz līgumā noteikto darba laiku un tā veidu, u.c. – no 2015.gada.
 • Lektore – Lietišķās Informācijas dienests – regulāra sadarbība dažādu tēmu semināru sagatavošanā un vadīšanā visā Latvijā par nodokļu aktualitātēm, kā arī grāmatvedības uzskaiti – no 2014.gada novembra.
 • Lektore - „Euro Media Group” SIA - Mācību centri: Biznesa Akadēmija; Biznesa Semināri; Nodokļu likumdošanas izglītības centrs – semināri par nodokļu likumdošanas aktualitātēm un grāmatvedības uzskaiti – no 2011.gada oktobra
 • Lektore – Sapņu Osta SIA – kursa programma “Finanšu akadēmija” 20 nodarbības– apmācību kurss uzņēmējiem un citiem interesentiem par grāmatvedību, finansēm, finanšu plānošanu u.c.jautājumiem.


Izglītība:
 • Finanšu vadības maģistrs – Rēzeknes augstskola; bakalaura grāds ekonomikā – Baltijas Starptautiskā Akadēmija. Uzsāktas studijas Doktorantūrā Daugavpils universitātē.


Papildu informācija:
 • Publikāciju autore – žurnāls Bilance – dažādu publikāciju sagatavošana par dažādām ar grāmatvedības uzskaiti un nodokļu aprēķināšanu saistītām tēmām – no 2015.gada.


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv