+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Par personas datu apstrādi
PAR PERSONU DATU APSTRĀDI VALSTS ADMINISTRĀCIJAS SKOLĀ
 
Valsts administrācijas skola, kā datu pārzinis1, veic mācību pasākumu dalībnieku datu (t.sk. personas datu, turpmāk – Dati) apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula2).
 
Valsts administrācijas skolai kā finansējuma saņēmējam ir pienākums apstrādāt (vākt, uzkrāt un apkopot) mikrodatus, tostarp, piemērām, Dalībnieka personas kods, vecums, dzimums, izglītības līmenis u.c. informācija, par katru Dalībnieku, kas piedalās ES fondu, tostarp, piemērām, Eiropas Sociālā fonda, finansētajos pasākumos, nodrošinot Dalībnieku identificēšanu un iekļaušanu projekta uzraudzības rādītājos. Šāds finansējuma saņēmēja pienākums un ir noteikts:

 
  • Eiropas Parlamenta un Padomes regulās3;
  • uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likuma pamata izdotajos Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020. gada plānošanas periodā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.77).
 
Lai nodrošinātu minēto normatīvo aktu prasību izpildi, atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam un Vispārīgajai datu aizsardzības regulai Valsts administrācijas skola kā finansējuma saņēmējs lūdz katram Dalībniekam, pirms mācību pasākuma norises aizpildīt un parakstīt Dalībnieka pieteikuma formu ar Dalībnieka piekrišanu tam, ka Valsts administrācijas skola, projekta ietvaros, apstrādā Dalībnieka sniegtos Datus, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apjomā nodod tos citām kompetentajām iestādēm, tostarp Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai.

 
Datu pārzinis Valsts administrācijas skola, kā ESF finansējuma saņēmējs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Datu pārziņa kontaktinformācija Adrese: Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050, tālr.: 67229116, fakss: 67821277, e-pasta adrese: vas@vas.gov.lv, tīmekļa vietne www.vas.gov.lv Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālrunis: 66939777, e-pasta adrese: cfla@cfla.gov.lv
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija Valsts kancelejas Tehniskā nodrošinājuma departamenta  vadītāja vietnieks Aldis  Apsītis (tālrunis: 67082958, 29264619, e-pasta adrese: Aldis.Apsitis@mk.gov.lv) privacy@cfla.gov.lv
https://www.cfla.gov.lv/lv/
“Privātuma politika”
Datu apstrādes nolūks Sagatavot maksājuma pieprasījumu 1. Veikt maksājuma pieprasījuma (tai skaitā veikto izdevumu un sasniegto uzraudzības rādītāju) pārbaudi;
2. Nodrošināt Datu glabāšanu līdz normatīvajos aktos noteiktajam termiņam
Datu apstrādes tiesiskais pamats Lai izpildītu normatīvajos aktos4 noteiktu juridisku pienākumu Lai izpildītu normatīvajos aktos5 noteiktu juridisku pienākumu
Datu saņēmēji Dati tiks nodoti Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai Dati tiks uzkrāti Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020.gadam (turpmāk – KPVIS). Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde, izmantojot KPVIS, apkopos un iesniegs Eiropas Komisijā apkopotā veidā (statistikas skaitļos) gada īstenošanas ziņojuma ietvaros. KPVIS uzkrātajiem datiem normatīvajos aktos6 noteikto pienākumu veikšanai var piekļūt arī ES fondu uzraudzībā iesaistītās institūcijas
Datu glabāšanas termiņš Līdz 2032. gada 31. decembrim Līdz 2032.gada 31.decembrim
Datu ieguves avots Datus iegūst no Dalībnieku anketām un no finansējuma saņēmēja rīcībā esošās informācijas sistēmas – Mācību pārvaldības sistēmas (MPS). KPVIS un citas informācijas sistēmas vai reģistri
Datu subjekta tiesības Attiecībā uz iepriekš minēto Dalībnieku Datu apstrādi Dalībniekam ir tiesības iepriekš minētajiem datu pārziņiem pieprasīt:
  • informāciju par saviem Datiem, kuri ir attiecīgo datu pārziņu rīcībā;
  • savu Datu labošanu, ja tie ir kļūdaini;
  • ierobežot savu attiecīgo datu pārziņu rīcībā esošo Datu apstrādi, izņemot attiecībā uz to Datu apstrādi, kas nepieciešama normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par neatbilstošu personas datu apstrādi.
 

1 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam” 35.punktu finansējuma saņēmējs, veicot personas datu apstrādi projekta ietvaros, ir datu pārzinis.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013.gada 17.decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1304/2013 (2013.gada 17.decembris) par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006
4 Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumu Nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 47.punkts;
5
1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1081/2006 5.pants un I. un II. pielikums;
2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 125.pants;
3. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 12. panta trešā daļa;
4. Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumu Nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 47.punkts;
5. Ministru kabineta 2015. gada 24.februāra noteikumu Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam" 25.1, 26.1, 35.4 , 35.5. un 36. punkts.
6. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 9., 10, 11., 13., un 14.pants