+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Komunikācijas kompetence: kā sarunāties, saprasties un sadarboties?

Apraksts

Komunikācijas kompetence: kā sarunāties, saprasties un sadarboties?
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Apgūt lietišķas komunikācijas pamatprincipus, izprast atšķirīgu komunikācijas veidu iespējas un ierobežojumus lietišķā saskarsmē. Ar praktisku vingrinājumu palīdzību apgūt komunikatīva dialoga metodiku. Iegūt praktiskas iemaņas lietišķas argumentācijas lietojumā. Uzlabot mācību dalībnieku komunikatīvās kompetences līmeni. Nostiprināt mācību dalībnieku pārliecību par savām komunikatīvajām spējām.

Tēmas:
 • Lietišķas komunikācijas principi un prasības: kas nosaka mūsu iespējas sarunāties, saprasties un sadarboties?
  • Lietišķas komunikācijas iezīmes. Kas raksturo komunikāciju lietišķā vidē? Ar kādu informāciju mēs apmaināmies saskarsmes situācijās? Kāda ir saturiskās un strukturālās informācijas nozīme lietišķā saskarsmē? Ko mēs darām un vēlamies panākt, kad runājam ar citu cilvēku? Kādas ir mūsu personības izpausmes saskarsmē ar citiem cilvēkiem.
  • Komunikācijas veidi lietišķā vidē. Kādi ir stratēģiskas, normatīvas, ekspresīvas un komunikatīvas komunikācijas mērķi lietišķā saskarsmē? Kā sarunas situācija, partneris, tēma, mērķi un mūsu komunikatīvie ieradumi nosaka komunikācijas veida izvēli? Kādi ir katra komunikācijas veida ierobežojumi? Kāpēc lietišķā vidē priekšroka būtu jādod komunikatīvam dialogam?
  • Komunikācijas kompetence. Kādas zināšanas, iemaņas, pieredze un veiktspēja nosaka katra cilvēka komunikācijas kompetences līmeni? Kā noteikt un attīstīt savu komunikatīvās kompetences līmeni? Kādas svarīgākās prasības mums ir jāievēro lietišķas saskarsmes situācijās
  • Lietišķu sarunu un lietišķu attiecību komunikatīvie principi. Kā saprasties, sasniegt vienprātību un veidot ilgtermiņa partnerību? Kāda ir mūsu runas propozicionālā un performatīvā struktūra? Kāpēc liela daļa komunikatīvo pārpratumu rodas no teiktā nesaskaņošanas ar rīcību un nodomiem? Kādi nosacījumi mums ir jāievēro, lai sarunas partneris varētu piekrist mūsu teiktajam? Kāpēc komunikatīva saruna ir iespējama tikai simetrisku partnerības attiecību gadījumā?
  • Lietišķas sarunas plānošanas metodika. Kā noteikt sarunas lietišķos un attiecību mērķus? Kā konkretizēt sarunas uzdevumus lietišķajā un attiecību jomā? Kā sarunas laikā sadzirdēt ne tikai lietišķo, bet arī nodomu, attiecību un pašizpausmes informāciju? Kā sastādīt sarunas saturisko plānu un izveidot sarunas struktūru? Kā noteikt to komunikatīvo platformu ar sarunas partneri, kas mūs abus vieno, par ko mēs jau esam vienprātīgi?
  • Racionāla pārliecināšana un orientācija uz sarunas partnera vajadzībām. Kā sarunas partnera vajadzību pārzināšana veicina viņa motivāciju sadarboties ar mums? Kāpēc sarunas partnera vajadzību un vēlmju ignorēšana liek mums sarunā izmantot manipulāciju? Kā identificēt sarunas partnera funkcionālās vajadzības un emocionālās vēlmes? Kā izteikt savu viedokli sarunas partnera izdevīguma valodā? Kāpēc dažkārt pārliecināt ir viegli, bet dažkārt – sarežģīti? Kādi ir efektīvākie komunikatīvas pārliecināšanas paņēmieni?
 
 • Lietišķas argumentācijas metodika: kā formulēt savu viedokli un pietiekami to pamatot?
  • Jēgpilna viedokļa komunikatīvie nosacījumi. Kā formulēt savu viedokli komunikatīvi korekti un sasniegt vienprātību par to? Kā nodrošināt viedokļa saprotamību? Kā pierādīt viedokļa patiesumu? Kā panākt viedokļa pareizuma atzīšanu? Kas stiprina uzticēšanos mūsu viedoklim
  • Sarunas kontekstam piemērotu argumentu izvēles nosacījumi. Kā atlasīt piemērotus un pietiekamus argumentus? Kāds pārliecināšanas spēks ir atšķirīgiem argumentu veidiem? Kādās situācijās lietot racionālus argumentus un kādās -  normatīvus? Kādi ir izplatītākie nekorektie argumenti, kurus nav ieteicams lietot lietišķās sarunās?
  • Lietišķas argumentācijas pamatformas. Ar ko atšķiras deduktīvi un induktīvi strukturēta argumentācija? Kādas ir praktiski lietojamas deduktīvas argumentācijas pamatformas? Kādas kļūdas mēs pieļaujam deduktīvas argumentācijas gadījumā? Kādas ir praktiski lietojamas induktīvas argumentācijas pamatformas? Kādas kļūdas mēs pieļaujam induktīvas argumentācijas gadījumā?
  • Argumentācijas modeļi. Kā izvērst savus argumentus sarunas laikā? Kā modelēt argumentāciju atšķirīgos veidos? Kā lietišķā sarunā argumentēti izskatīt dažādas rīcības alternatīvas un pamatot abpusēji izdevīgāko risinājumu? Kā lietišķas sarunas laikā izskatīt katra viedokļa plusus un mīnusus un izveidot visaptverošu bilanci? 
  • Aktīva klausīšanās. Kā dzirdēt sarunas partnera teikto un virzīt sarunu ar mērķtiecīgiem jautājumiem? Kā formulēt atvērtus, netiešus, motivējošus un sarunā iesaistošus jautājumus? Kā izteikt kritiku konstruktīvā veidā? Kā sniegt un saņemt atgriezenisko saiti?


Dalībnieku ieguvumi:
 • Padziļināta izpratne par lietišķas komunikācijas principiem.
 • Metodisks paraugs sarunu plānošanai un vadīšanai ikdienas darbā.
 • Praktiskas iemaņas komunikatīvas sarunas vadīšanas paņēmienos.
 • Praktiskas vadlīnijas komunikācijas standartam organizācijā.
 • Praktiskas iemaņas sarunu plānošanā un sarunās sasniegto rezultātu izvērtēšanā.
 • Pamatota pārliecība par savām komunikatīvajām spējām.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 9:00 - 16:15

Ilgums: 16 akad.st. (divu dienu kurss)

Cena: 242.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

8. Oktobris 20209:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga
9. Oktobris 20209:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Edmunds Apsalons

Viens no Latvijas vadošajiem speciālistiem komunikācijas teorijas, argumentācijas teorijas un loģikas jomā.

Darba pieredze:
 • Vada mācības komunikācijas, argumentācijas un pārdošanas jautājumos kopš 2007. gada.
 • Pasniegti semināri un kursi: AS Latvenergo, AAS BTA Insurance Company, SIA Lattelecom BPO, SIA Latvia Statoil, VSIA Latvijas Valsts mērnieks, u.c.
 • Pārdošanas un komunikācijas jautājumos praktiski konsultēti: SIA Dienas mediji, AS Diena, AS Super FM, SIA Izdevniecība Lilita, u.c.
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Latvijas Kultūras akadēmijas asociētais profesors loģikā un kultūras teorijā.
 
Izglītība:
 • Doktora grāds filozofijā - Latvijas Universitāte, Brēmenes Universitāte.
 
Papildu informācija:
 • 2011. gadā apgāds Zvaigzne ABC ir izdevis autora monogrāfiju Valodas lietojuma loģika, kuras manuskripts sagatavots ar Latvijas Izglītības inovāciju fonda un Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstu autoram.
 • 2013. gadā apgāds Zvaigzne ABC izdevis autora grāmatu Komunikācijas kompetence: kā uzlabot prasmi sarunāties un veidot ilgtermiņa attiecības.
 • Edmunda Apsalona darbi ir izdoti arī angļu, vācu un arābu valodās. 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs