+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)

Apraksts

Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis:
Sniegt pamatzināšanas, rekomendācijas un praktiskās iemaņas: par korupciju, par apstākļiem, kas veicina korupciju; par sekām, kas tiek nodarītas korupcijas rezultātā sabiedrības interesēm un katram indivīdam personīgi; par korupcijas novēršanas un apkarošanas tiesiskiem aspektiem un metodēm, kādas izmanto korupcijas apkarošanā un novēršanā; par interešu konflikta jēdzienu un pasākumu kopumu, kas veicams, lai novērstu interešu konflikta situācijas; par ētikas lomu korupcijas mazināšanā, ētikas kodeksu izstrādāšanu un to nozīmi darbinieku ētiskas rīcības veicināšanā.


Mērķauditorija:
Kurss paredzēts gan jaunajām valsts amatpersonām, gan jaunajiem valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem, kuriem nav valsts amatpersonas statusa.


Tēmas:
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas tiesiskie līdzekļi.
 • Tiesību normas, kas veicina korupciju un tiesību normas, kas ierobežo korupciju.
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas institucionālā sistēma- pārskats par valstī esošajām institūcijām, kuru kompetencē ir atsevišķi uzdevumi korupcijas novēršanā un apkarošanā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) funkcijas, struktūra, KNAB amatpersonu tiesības un pienākumi.
 • Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, tā mērķis un uzdevumi, darbības joma. Likumā paredzētie ierobežojumi un aizliegumi.
 • Administratīvā atbildība par pārkāpumiem, kas saistīti ar likuma “Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” pārkāpšanu.
 • Kriminālatbildība par amatpersonu noziegumiem korupcijas jomā.
 • Interešu konflikts un uzvedības kodeksi. Iespējamo interešu konfliktu piemēri, jautājumi un atbildes par interešu konfliktu situācijām kursa klausītāju darba pieredzē. Vadlīnijas, kā rīkoties interešu konflikta gadījumā. Kāzusu risināšana.
 • Ētikas vadlīnijas. Uzvedības kodeksi, to mērķi un nozīme. Uzvedības kodeksu popularizēšana. Uzvedības kodeksu analizēšana, salīdzināšana.
 • Korupcijas novēršanas organizatoriskie aspekti. Korupcijas riskam pakļautās jomas / korupcijas riska zonas.
 • Apstākļi, kas veicina korupciju: vājie punkti iestādes, organizācijas pārvaldē; vājie punkti darba plānošanā un organizēšanā; darbinieka individuālie vājie punkti. Kukuļošanas motīvi.  

Institūcijām lūgums kursam vienlaicīgi nepieteikt vairāk kā piecus darbiniekus. Lielāku institūcijas grupu apmācībai lūdzam sazināties ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (http://www.knab.gov.lv/lv/education/contacts/)Dalībnieku ieguvumi:
Dalībnieki apgūstot kursu spēs:
 • spēt definēt korupcijas jēdzienu;
 • izprast un noteikt korupcijas cēloņus un radītās sekas;
 • noteikt un analizēt korupcijas cēloņus Latvijā;
 • iepazīties ar dažādām tiesiskām metodēm korupcijas apkarošanā;
 • noteikt saistību starp interešu konfliktiem un (iespējamo) korupciju;
 • novērst interešu konfliktu, pildot darba pienākumus;
 • iepazīties ar starptautiskajiem noteikumiem uzvedības kodeksu izveidei un ieviešanai;
 • identificēt un analizēt korupcijas riska zonas un apstākļus, kas - veicina korupciju vai atsevišķa indivīda rīcībā;
 • pārzināt korupcijas profilakses metodes un galvenos novēršanas pasākumus.


Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: KNAB pasniedzēji

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs