+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektu vadības audita veikšana
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektu vadības audita veikšana
J modulis „Iekšējais audits”
Mācību kursa modulis: J modulis „Iekšējais audits”

Mācību kursa mērķis: Iegūt un papildināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu 2016.gada prioritāro iekšējo auditu (MK 01.10.2015. rīkojums Nr.609 “Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2016.gadam”), piemērojot IKT projektu vadības audita vadlīnijas un izmantojot COBIT standartu.

Mērķauditorija: valsts pārvaldes iekšējie auditori, kas veiks 2016.gada prioritāro iekšējo auditu vai uzraudzīs tā veikšanu.

Tēmas:
 • IKT projektu vadības pamati:
  • Pasaules vadošie standarti IKT projektu vadībā
  • Terminoloģija
  • IKT projekta būtība un ietvars (t.sk., IKT projektu vadības izplatītākās metodes)
  • IKT projektu vadības efektivitātes kritēriji (3 E)
 
 • IKT projektu vadības audita apjoms (mērķis, uzdevumi, periods, auditējamo iestāžu un projektu izlase, IKT projektu vadības efektivitātes novērtējuma kritēriji)
 
 • IKT projektu vadības audita ietvaros apskatāmās kontroles (kontroļu būtība, riski, nepieciešamās pārbaudes, t.sk., paraugu izlase, un kur attiecināms, efektivitātes novērtējums):
  • IKT projektu nepieciešamība un pamatojuma noteikšana
  • IKT projekta apjoma noteikšana un tā sasaiste ar organizācijas pamatdarbību
  • IKT projektu alternatīvu izvērtēšana
  • IKT projektu nepieciešamības komunikācija organizācijas ietvaros
  • IKT projektu programmu vadība
  • IKT projektu pārvaldības struktūra un pieeja
  • Organizācijas vadības iesaiste IKT projekta norisē
  • IKT projekta vadības posmi un izpildes plānošana
  • Resursu piesaiste un vadība IKT projekta ietvaros
  • IKT projekta prasību definēšana
  • Risku vadība
  • IKT projekta kvalitātes pārvaldība
  • Izmaiņu vadība IKT projekta ietvaros
  • Apmācību nodrošināšana
  • Nepieciešamo testēšanas pasākumu veikšana
  • IKT projekta rezultātu ieviešana darbībā
  • IKT projekta sasniegto rezultātu novērtēšana
  • IKT projekta noslēgšana, t.sk., uzturēšana

Apmācību laikā tiek apvienotas teorētiskās nodarbības ar praktiskajiem uzdevumiem.


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Aigars Staks

Viens no vadošajiem informācijas sistēmu auditoriem Latvijā.

Darba pieredze:
Pasniedzējs ar vairāk kā 20 gadu pieredzi projektu vadībā, kurš vairāk kā 10 gadus stādā par vadības līmeņa apmācību pasniedzēju un ir aktīvi praktizējošs projektu vadītājs, kas strādā projektu vadības jomā, sekmīgi izstrādājot un piegādājot vai uzraugot vairāk nekā 100 dažāda apjoma projektus. Pasniedzējs ir viens no Agile metodes pamatlicējiem Latvijā, kā arī Lean metodikas praktiķis. Pasniedzēja profesionālo kvalifikāciju projektu vadības nodrošināšanā un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā kopumā apliecina šādas starptautiskās sertifikācijas:
 • PMP (Project management profesional)
 • CISA (Certified Information System Auditor)
 • CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT)
 • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control)
 • CEH (Certified Etichal Hacker).
 


Izglītība: Ir ieguvis maģistra grādu Informācijas tehnoloģiju jomā un šādas starptautiski atzītas sertifikācijas informācijas sistēmu auditu un pārvaldības jomās:  
 • CISA (Certified Information System Auditor),
 • CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT),
 • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control),
 • Information Security based on ISO/IEC 27002.
 • PMP (Project management profesional).
 • CEH (Certified Etichal Hacker).


Vārds, uzvārds: Roberts Bluķis

Eksperts, kuram ir vairāk kā 9 gadu pieredze informācijas sistēmu un tehnoloģiju auditu jomā.

Izglītība:
Ir ieguvis maģistra grādu finansēs, un šādas starptautiski atzītas sertifikācijas informācijas sistēmu auditu un pārvaldības jomās:  
 • CISM (Certified Information Security Manager).
 • Information Security based on ISO/IEC 27002.
 • PRINCE2 project management. 

 Mācību koordinatore Līga Griķe
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Līga Griķe
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv