+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldības audita veikšana
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldības audita veikšana
J modulis „Iekšējais audits”
Mācību kursa modulis: J modulis „Iekšējais audits”

Mācību kursa mērķis:
Iegūt un papildināt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu 2015.gada prioritāro iekšējo auditu (MK 28.10.2014. rīkojums Nr.615 “Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2015.gadam”), piemērojot IKT pārvaldības audita vadlīnijas un izmantojot COBIT standartu.


Mērķauditorija:  Iekšējie auditori.

Tēmas:
 Diena/Lekcija Apskatāmie jautājumi
 1. Diena  
 1. Lekcija (9:00-10:45)
 • Iepazīšanās ar lektoriem un kursa mērķi – īss ievads par pasniedzēju pieredzi un kursa norises organizāciju.
 • Pasaules vadošie standarti IKT pārvaldībā un auditu veikšanā (CoBIT, ISO 20000, ITIL) – īss izklāsts par katru no šiem standartiem un to pielietojumu auditos.
 • Koncepcija “Valsts IKT pārvaldības organizatoriskais modelis”.
 2. Lekcija (11:00-12:45)

 

 • Pamata IKT terminoloģija un jēdzieni, ar kuriem jāsaskaras IKT auditos – izklāsts par pamata termiņiem un jēdzieniem, to būtību un atšķirībām, pieredze attiecībā uz termiņu lietojumu no auditējamo puses.
 • IKT pārvaldības būtība un tās sasniedzamais mērķis atbilstoši CoBIT metodoloģijai – IKT pārvaldības kopējā uzbūve, un to veidojošie pamata elementi. Sasniedzamais mērķis, kura izpildei tiek veidota IKT struktūra. 

 

 3. Lekcija (13:15-15:00)
 • IKT pārvaldības nodrošinājums - darbojošās personas un lomas, to pienākumi – IKT pārvaldības tipiskā struktūra un tajā iesaistītās personas, tipiskie lomu pienākumi un atbildība.
 • IKT audita mērķu un uzdevumu apzināšana un noteikšana – pieeja mērķu un uzdevumu apzināšanai un to saskaņošanai ar auditējamo. Komunikācijas nodrošināšana ar visām auditā iesaistītajām pusēm, izskaidrojot audita mērķus un uzdevumus.  
 4. Lekcija (15:15-17:00)
 • IKT prioritārajos iekšējos auditos apskatāmās kontroles, to būtība, tām izvirzītie mērķi, apskatāmie riski un nepieciešamās pārbaudes:

IT stratēģiskā plānošana;

IT finanšu ieguldījumu pārvaldība;

Informācijas arhitektūras modeļa definēšana;

Informācijas/ datu klasifikācija un pārvaldība;

IT procesu, organizācijas un attiecību noteikšana.

 2. Diena  
 1. Lekcija (9:00-10:45)
 • IKT prioritārajos iekšējos auditos apskatāmās kontroles, to būtība, tām izvirzītie mērķi, apskatāmie riski un nepieciešamās pārbaudes:

IT personāla kompetence un apmācības;

IT pakalpojumu klientiem kvalitāte;

IT infrastruktūras iegāde un uzturēšana;

IT izmaiņu vadība. 
 2. Lekcija (11:00-12:45)
 • IKT prioritārajos iekšējos auditos apskatāmās kontroles, to būtība, tām izvirzītie mērķi, apskatāmie riski un nepieciešamās pārbaudes:

Pakalpojumu līmeņu vadība;

Ārpakalpojumu pārvaldība;

Darbības nepārtrauktības nodrošināšana;

Izmaksu noteikšana un piešķiršana.
 3. Lekcija (13:15-15:00)
 • IKT prioritārajos iekšējos auditos apskatāmās kontroles, to būtība, tām izvirzītie mērķi, apskatāmie riski un nepieciešamās pārbaudes:

Palīdzības (atbalsta) dienesta darbība, incidentu un problēmu vadīšana;

Konfigurācijas vadība;

IT snieguma uzraudzība un novērtēšana;

IT pārvaldības nodrošināšana. 
 4. Lekcija (15:15-17:00)
 • IKT audita procesa un to izpildes soļus specifiskie nosacījumi – specifiskie nosacījumi, kas jāņem vērā katrā no audita izpildes soļiem, lai nodrošinātu iespējami sekmīgākā gala rezultāta sasniegšanu. Ieteikumi noteikti pasākumu izpildei, kuri palīdz ietaupīt laika resursus audita izpildes posmos. 
 • Noslēguma iegūto zināšanu pārbaude un diskusija par rezultātiem. 


Dalībnieku ieguvumi: Iegūtas/papildinātas zināšanas un prasmes, lai veiktu Informācijas un komunikāciju pārvaldības auditu.


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Aigars Staks

Viens no vadošajiem informācijas sistēmu auditoriem Latvijā.

Darba pieredze:
Pasniedzējs ar vairāk kā 20 gadu pieredzi projektu vadībā, kurš vairāk kā 10 gadus stādā par vadības līmeņa apmācību pasniedzēju un ir aktīvi praktizējošs projektu vadītājs, kas strādā projektu vadības jomā, sekmīgi izstrādājot un piegādājot vai uzraugot vairāk nekā 100 dažāda apjoma projektus. Pasniedzējs ir viens no Agile metodes pamatlicējiem Latvijā, kā arī Lean metodikas praktiķis. Pasniedzēja profesionālo kvalifikāciju projektu vadības nodrošināšanā un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā kopumā apliecina šādas starptautiskās sertifikācijas:
 • PMP (Project management profesional)
 • CISA (Certified Information System Auditor)
 • CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT)
 • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control)
 • CEH (Certified Etichal Hacker).
 


Izglītība: Ir ieguvis maģistra grādu Informācijas tehnoloģiju jomā un šādas starptautiski atzītas sertifikācijas informācijas sistēmu auditu un pārvaldības jomās:  
 • CISA (Certified Information System Auditor),
 • CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT),
 • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control),
 • Information Security based on ISO/IEC 27002.
 • PMP (Project management profesional).
 • CEH (Certified Etichal Hacker).


Vārds, uzvārds: Roberts Bluķis

Eksperts, kuram ir vairāk kā 9 gadu pieredze informācijas sistēmu un tehnoloģiju auditu jomā.

Izglītība:
Ir ieguvis maģistra grādu finansēs, un šādas starptautiski atzītas sertifikācijas informācijas sistēmu auditu un pārvaldības jomās:  
 • CISM (Certified Information Security Manager).
 • Information Security based on ISO/IEC 27002.
 • PRINCE2 project management. 

 Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv