+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Darba līgumi, darba laika un darba samaksas uzskaite
Darba līgumi, darba laika un darba samaksas uzskaite
F modulis „Finanšu vadība un grāmatvedība”
Mācību kursa modulis: F modulis „Finanšu vadība un grāmatvedība”

Mācību kursa mērķis: Sniegt aktuālo informāciju par darba līgumu sagatavošanu, darba laika uzskaiti un darba samaksas aprēķināšanu, tai skaitā, nodokļu aprēķinu.

Mērķauditorija: Valsts pārvaldes iestāžu grāmatveži.

Tēmas: Darba tiesiskās attiecības
 • Darba līguma noslēgšana: Darba līgumā iekļaujamā un neiekļaujamā informācija. Darba koplīgums. Darba kārtības noteikumi. Amata apraksts. Materiālās atbildības līgums. Darba līguma spēks laikā – uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Praktisko situāciju analīze.
 • Darba likuma normas attiecībā uz nodarbinātību, atpūtas laiku: darba līgumā neparedzētu darbu veikšana. Dīkstāve. Darbinieka pienākumi, tiesības un atbildība. Atpūtas laiks un pārtraukumi darbā. Īslaicīgā prombūtne.
 • Darba līguma uzteikums: darba līguma uzteikums no darbinieka vai darba devēja puses. Ierobežojumi. Tiesības uz kompensāciju. Konkurences ierobežojums – Darba likuma normas.
 • Ieturējumi: ieturējumi no darba samaksas – darba devēja tiesības un ierobežojumi
Darba samaksas un darba laika uzskaite, darba samaksas un ieturējumu aprēķini.
 • Darba samaksa: darba samaksas jēdziens. Vienlīdzīga darba samaksa. Darba samaksas organizācija. Darba samaksas izmaksas laiks un veids.
 • BRUTO darba samaksas aprēķins: darba samaksas aprēķini pēc noteiktā darba laika un noteiktās samaksas likmes. Darba laika uzskaite. Normālais darba laiks. Nepilns darba laiks. Summētais darba laiks. Maiņu darbs. Laika darba alga vai akorda darba alga. Minimālā darba alga. Darba samaksa svētkos, virsstundas un nakts darbs. Piemaksu un prēmiju sistēma. Praktiskie piemēri, situāciju analīze.
 • NETO darba samaksas aprēķins: darbinieka nodokļu grāmatiņa. Attaisnotie izdevumi. Atvieglojumi. Neapliekamais minimums. Nodokļu aprēķins no darba samaksas. Aprēķins, ja nostrādāts nepilns mēnesis. 
Izdevumi, saistībā ar darbiniekiem
 • Izdevumi darba aizsardzības noteikumu izpildei: Darba aizsardzības likuma prasību izpilde. Ministru kabineta noteikumi par darba vietu iekārtojumu, par darbu augstumā, par darbu īpašos apstākļos, par darbu ar displeju u.c.būtiskas normas.
 • Izdevumi darbinieku apmācībai: Darba likuma normas attiecībā uz augstākās izglītības iegūšanu. Vai var apmaksāt kvalifikācijas celšanas kursus. Darbinieka un darba devēja vienošanās – kuros gadījumos to var noslēgt un kad tas nav iespējams.
Jautājumi un diskusijas.
 

Dalībnieku ieguvumi:
 • Izpratne par likumdošanas normām attiecībā uz dažādu nodokļu aprēķināšanu, piemērošanu un atbildības līmeni.
 • Izpratne un spēja pareizi aprēķināt biežāk sastopamos nodokļus ikdienas situācijās, ievērojot aktuālās likumdošanas normas.
 • Izpratne par pielietojumu dažādiem nodokļiem.
 • Izpratne par dažādām aktualitātēm nodokļu likumdošanā.Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Inga Pumpure

Darba pieredze:
 • Padomes priekšsēdētāja, lektore – Vadības koledža SIA – Koledžas padomes pienākumi ir lēmumu pieņemšana stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos. Lektors un studiju materiāla sagatavošana studiju priekšmetos – Grāmatvedības pamati, Nodokļi un nodevas – no 2017.gada jūnija.
 • Eksperts – konsultants – ISO Sertificēto grāmatvežu asociācija, Goda biedrs. Sniedz konsultācijas, izsaka viedokli, sniedz priekšlikumus dažādu likumdošanas projektu izmaiņu sakarā vai jaunu likuma projektu radīšanā – no 2016.gada.
 • Pašnodarbināta persona – ārpakalpojuma sniedzējs grāmatvedis, finanšu un nodokļu konsultante, semināru un kursu vadītāja. Pakalpojumi tiek sniegti dažādu jomu un darbības formu klientiem, arī pašnodarbinātajiem. Semināri tiek rīkoti gan Rīgā, gan dažādās Latvijas pilsētās par tēmām, kas saistītas ar nodokļu likumdošanu un grāmatvedības uzskaiti. Licencētu kursu programmu sagatavošana un vadīšana – “Finanšu grāmatvedība”, kursu programmas - “Pašnodarbināto grāmatvedība”, “Gada pārskata un UIN deklarācijas sagatavošana”. Darbība šādā formā notiek no 2010.gada maija.
 • Sadarbības partneris – Estonian Conference Center – dažādu konferenču, apmācību rīkošana Latvijā par Igaunijas likumdošanu, nodokļu sistēmas īpatnībām salīdzinot ar Latvijas likumdošanu.
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs – 2014.gadā dalība darba grupā, kurā tika apspriestas izmaiņas Darba likumā. Novadīti divi semināri LTRK biedriem– viens par dažādiem līguma veidiem, kā iespējams nodarbināt vai veidot sadarbību ar fiziskām personām, nodokļu ietekme pie katra no tiem; seminārs par Darba likuma izmaiņām, kas stājās spēkā 01.01.2015.
 • Latvijas Biznesa un profesionālo sieviešu asociācijas - BPW Latvija Rīga prezidente – starptautiskas organizācijas BPW Latvijas kluba vadība.


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Lektore – Lietišķās Informācijas dienests – apmācību kurss Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem. Tika sagatavotas un novadītas lekcijas par dažādām grāmatvedības uzskaites īpatnībām, piemēram, uzskaite viesnīcās; celtniecības uzņēmumos; darījumos ar kokmateriāliem; dažādu līgumu regulējums Civillikumā un Darba likumā, to salīdzināšana, interpretācijas, pielietošana praktiski u.c. Kursu programma “Nodokļu grāmatvedība” – apmācību kurss par biežāk pielietotajiem nodokļiem Latvijā, kurā ietvertas likumdošanas normas, kā arī praktiskā nodokļu piemērošana, aprēķini un uzskaite –  no 2014.gada augusta. Kursu programma Finanšu grāmatvedība – apmācību kurss par grāmatvedības uzskaiti atbilstoši likumdošanas prasībām un grāmatvedības pamatprincipiem, tai skaitā, ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, kreditoru, pašu kapitāla, ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Kursu programma – “ Darbinieki un darba samaksa”  - apmācību kurss par darba attiecību uzsākšanu, turpināšanu, izbeigšanu – normatīvais regulējums, situāciju analīze, praktiskie risinājumi. Darba samaksas aprēķināšana, pamatojoties uz līgumā noteikto darba laiku un tā veidu, u.c. – no 2015.gada.
 • Lektore – Lietišķās Informācijas dienests – regulāra sadarbība dažādu tēmu semināru sagatavošanā un vadīšanā visā Latvijā par nodokļu aktualitātēm, kā arī grāmatvedības uzskaiti – no 2014.gada novembra.
 • Lektore - „Euro Media Group” SIA - Mācību centri: Biznesa Akadēmija; Biznesa Semināri; Nodokļu likumdošanas izglītības centrs – semināri par nodokļu likumdošanas aktualitātēm un grāmatvedības uzskaiti – no 2011.gada oktobra
 • Lektore – Sapņu Osta SIA – kursa programma “Finanšu akadēmija” 20 nodarbības– apmācību kurss uzņēmējiem un citiem interesentiem par grāmatvedību, finansēm, finanšu plānošanu u.c.jautājumiem.


Izglītība:
 • Finanšu vadības maģistrs – Rēzeknes augstskola; bakalaura grāds ekonomikā – Baltijas Starptautiskā Akadēmija. Uzsāktas studijas Doktorantūrā Daugavpils universitātē.


Papildu informācija:
 • Publikāciju autore – žurnāls Bilance – dažādu publikāciju sagatavošana par dažādām ar grāmatvedības uzskaiti un nodokļu aprēķināšanu saistītām tēmām – no 2015.gada.


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv