+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Divu dienu mācību programma
VALSTS ADMINISTRĀCIJAS SKOLA PIEDĀVĀ DIVU DIENU MĀCĪBU KURSU
VALSTS PĀRVALDES REFORMAS UN CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA LATVIJĀ

Mācību kursa mērķis: 
Sniegt informāciju par Latvijas valsts pārvaldes reformām un to attīstības virzieniem, politikas plānošanas dokumentu, to ietekmes novērtēšanas metodoloģijas izstrādi un koordināciju, valsts pārvaldes struktūru, cilvēkresursu attīstības politiku, kā arī ar Eiropas Savienību saistītu mācību īstenošanu u.c. jautājumiem.
 
Mērķauditorija: Austrumu partnerības programmas un Centrālāzijas reģiona valstu Publiskās pārvaldes institūciju augstākā un vidējā līmeņa vadītāji.
 
Ilgums: 16 akadēmiskās stundas (2 dienas)  
 
Tēmas: 
1.Valsts pārvaldes attīstība un reformas Latvijā
 • Valsts pārvaldes reformas, to virzieni. Valsts pārvaldes decentralizācija un demokratizācija.
 • Politikas koordinācija- valsts pārvaldes reformas pamata izaicinājums.
 • Koordinācijas pamatproblēmas, to risinājumi.
 • Politiku koordinācijas institucionālais rāmis. Valsts kancelejas loma.
 • Politiku koordinācijas reformas ieviešanas instrumenti.
 • Caurskatāmība un atklātība valdības darbā. Reformas, kuras ietekmējušas valdības efektivitāti.
 • Labas pārvaldības principi un strukturālās pārmaiņas valsts pārvaldē.
 • Reformas civildienesta darbības modelī, galvenie attīstības instrumenti
 • Globālās finanšu krīzes ietekme.
 • Valsts administrācijas skola un ierēdņu mācības.

2. Cilvēkresursu attīstības politika Latvijas valsts pārvaldē
 • Latvijas valsts pārvaldes uzbūve, institūcijas.
 • Novērtēšanas sistēma valsts pārvaldē. Kompetenču pieeja. Vadītāju kompetences.
 • Amatu katalogs un atlīdzības sistēma valsts pārvaldē.
 • Nodarbināto struktūra valsts budžeta iestādēs.
 • Profesionālās kompetences paaugstināšanas pasākumi.
 • Nākotnes izaicinājumi valsts pārvaldē, valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcija.
 
3. Eiropas Savienības mācību īstenošana Latvijā
 • Eiropas Savienības mācību attīstība Latvijas valsts pārvaldē. Pasniedzēju piesaiste. Mācību tēmas pirms un pēc valsts iestāšanās Eiropas Savienībā.
 • Prezidentūras mācības (2012. - 2014.gads) – valsts pārvaldes cilvēkresursu sagatavošana Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē. Galvenie mācību virzieni un tēmas, mācību dalībnieku mērķa grupas Kritēriji pasniedzējiem un ekspertiem. Iepirkumu jautājumi.
 • Aptaujas, pētījumi, to rezultāti, galvenie secinājumi.
 • Centralizētu mācību koordinācija un komunikācija valsts pārvaldē.
 • Mācību ilgtspējas par Eiropas Savienības jautājumiem nodrošināšana, jaunas mācību metodes, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju piesaiste.
   
Dalībnieku ieguvumi: 
Iegūts praktisks skatījums par valsts pārvaldes attīstību un reformām vairāk kā 20 gadu periodā, izmantojot Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts (kopš 2004.gada) piemēru, kursu dalībnieki var salīdzināt ar situāciju un uzdevumiem valsts pārvaldē savā valstī un gūt vērtīgus secinājumus un ierosinājumus.
Pilnveidotas zināšanas par cilvēkresursu attīstību un to profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu organizēšanu mācību jomā, īpaši ar Eiropas Savienību saistītos jautājumos.
 
Pasniedzēji un eksperti:
Kursa pasniegšanu nodrošina Valsts administrācijas skolas pasniedzēji un vadošie valsts pārvaldes eksperti cilvēkresursu politikas, vadības un projektu vadības jomā ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi mācību organizēšanā un vadīšanā.
 
Kontaktinformācija:
Linda Moše-Možus
Mācību daļas vadītāja
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67225997
linda.mose-mozus@vas.gov.lv